Algemene voorwaarden 
Sabrina Plessius Art & Healing

Artikel 1. Definities 

1.1. Algemene voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.2  De eenmanszaak Sabrina Plessius Art & Healing, gevestigd te Eindhoven en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52530701 .
1.3 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Sabrina Plessius Art & Healing een overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan.
1.4 Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die met Sabrina Plessius Art & Healing een overeenkomst is aangegaan of wenst aan te gaan.
1.5 Overeenkomst: iedere overeenkomst, evenals rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan, met als doel Sabrina Plessius Art & Healing haar diensten te laten verrichten in opdracht of ten behoeve van de opdrachtgever.
1.6 Partijen: Sabrina Plessius Art & Healing en de opdrachtgever samen.
1.7 Schriftelijk: alle op schrift gestelde communicatie, waaronder begrepen, communicatie per e-mail en digitale berichtgeving.
1.8 Dag: kalenderdag
1.9 Website: sabrinaplessius.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Sabrina Plessius Art & Healing gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2.2 Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders met elkaar overeenkomen.
2.3 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever en/of derden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst, prevaleren de afspraken uit de overeenkomst.
2.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
2.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
2.7 De meest recente versie van de algemene voorwaarden van Sabrina Plessius Art & Healing zijn van toepassing. Sabrina Plessius Art & Healing kan op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en opgave van redenen deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen en aanvullen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Sabrina Plessius Art & Healing zal de meest recente versie van de algemene voorwaarden aan opdrachtgever ter hand stellen dan wel deze op haar website publiceren.
2.8 Wijzigingen van algemene voorwaarden zullen na dertig dagen, nadat opdrachtgever op de hoogte is gesteld, van kracht zijn. De consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden, indien hij niet akkoord gaat met een wijziging in de algemene voorwaarden. Dit geldt niet voor opdrachtgevers handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, zij zijn gehouden de wijzigingen te accepteren.
2.9 Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden verklaard of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
2.10 Indien Sabrina Plessius Art & Healing op eigen initiatief ten gunste van de opdrachtgever afwijkt van deze algemene voorwaarden, kunnen daar door opdrachtgever nimmer enige rechten aan ontleend worden.

Artikel 3. Aanbiedingen 

3.1 Een aanbod van Sabrina Plessius Art & Healing is geldig voor de in het aanbod aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is het aanbod geldig tot 30 dagen na de datum waarop het aanbod is uitgebracht. Indien de opdrachtgever een aanbod niet binnen de geldende termijn aanvaardt, vervalt het aanbod.
3.2 Aanbiedingen worden schriftelijk en/of digitaal door Sabrina Plessius Art & Healing aangeboden, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
3.3 Een aanbod kan gebaseerd zijn op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien na het aanbod blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, heeft Sabrina Plessius Art & Healing het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Sabrina Plessius Art & Healing niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5 Ieder aanbod van Sabrina Plessius Art & Healing heeft uitsluitend betrekking op de diensten en de omvang daarvan, zoals in het aanbod staat vermeld. In het aanbod van Sabrina Plessius Art & Healing is geen vergoeding voor meerwerk inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3.6 Sabrina Plessius Art & Healing kan niet aan aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijze kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.
3.7 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
3.8 Een door de opdrachtgever bevestigde opdracht kan gewijzigd worden door middel van een schriftelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor Sabrina Plessius Art & Healing pas bindend indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd. Dergelijke wijzigingen kunnen het verwachte tijdstip van voltooiing van de opdracht beïnvloeden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd.
3.9 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Sabrina Plessius Art & Healing een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst 

4.1 De overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de opdrachtgever op enigerlei wijze een mededeling aan Sabrina Plessius Art & Healing verricht inhoudende de aanvaarding van het aanbod van Sabrina Plessius Art & Healing per e-mail, dan wel het aanbod aanschaft op de website sabrinaplessius.nl, dan wel indien de opdrachtgever een opdrachtbevestiging of overeenkomst met Sabrina Plessius Art & Healing heeft ondertekend.
4.2 Wanneer de aanvaarding van de opdrachtgever, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het aanbod van Sabrina Plessius Art & Healing, komt de overeenkomst pas tot stand indien Sabrina Plessius Art & Healing schriftelijk met deze afwijking(en) heeft ingestemd.
4.3 In gevallen waarin de opdrachtgever een opdracht aan Sabrina Plessius Art & Healing verstrekt, zonder dat er een aanbod vooraf is gegaan, komt de overeenkomst tot stand zodra Sabrina Plessius Art & Healing de opdracht schriftelijk heeft bevestigd of zodra Sabrina Plessius Art & Healing met de uitvoering daarvan is begonnen.
4.4 Na het tot stand komen van de overeenkomst, zal Sabrina Plessius Art & Healing binnen een bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de overeenkomst.
4.5 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Sabrina Plessius Art & Healing opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de overeenkomst.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Sabrina Plessius Art & Healing voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
5.2 Sabrina Plessius Art & Healing heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
5.3 Sabrina Plessius Art & Healing spant zich in om de gegevens die Sabrina Plessius Art & Healing voor de opdrachtgever opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
5.4 Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2, 7:409 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard en uitgevoerd door Sabrina Plessius Art & Healing .
5.5 De uitvoering van de overeenkomst wordt enkel ten behoeve van de opdrachtgever(s) uitgevoerd. Derden kunnen aan de inhoud van de overeenkomst geen rechten ontlenen onder welke naam en/of titel dan ook.
5.6 Sabrina Plessius Art & Healing is gerechtigd, na kennisgeving aan de opdrachtgever, de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden, indien dit naar het oordeel van Sabrina Plessius Art & Healing wenselijk is. Deze derden zullen na het oordeel van Sabrina Plessius Art & Healing beschikken over dezelfde kwaliteiten.
5.7 Sabrina Plessius Art & Healing is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor fouten of tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst, indien deze door ingeschakelde derden zijn verricht.
5.8 De opdrachtgever is gehouden alle informatie en gegevens, welke Sabrina Plessius Art & Healing naar haar oordeel nodig heeft voor het correct, volledig, veilig en ononderbroken uitvoeren van de overeenkomst tijdig, in gewenste vorm en op gewenste wijze aan Sabrina Plessius Art & Healing te verstrekken. Indien de voor de uitvoering benodigde informatie en gegevens niet tijdig, in gewenste vorm of op gewenste wijze aan Sabrina Plessius Art & Healing zijn verstrekt, heeft Sabrina Plessius Art & Healing het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende (extra) kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
5.9 Opdrachtgever is gehouden Sabrina Plessius Art & Healing onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met het afsluiten en verdere uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
5.10 Opdrachtgever is gehouden Sabrina Plessius Art & Healing om niet toegang te verschaffen tot de locatie, het pand c.q. de ruimte dan wel deze beschikbaar te stellen alwaar de overeengekomen diensten c.q. werkzaamheden door Sabrina Plessius Art & Healing zullen worden uitgevoerd, alsmede de daarvoor benodigde voorzieningen, aansluitingen en door Sabrina Plessius Art & Healing benodigde materialen. Sabrina Plessius Art & Healing heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien opdrachtgever niet aan genoemde verplichtingen voldoet.
5.11 Opdrachtgever mag verkregen inlogcodes voor een bij Sabrina Plessius Art & Healing afgenomen online traject, training of begeleiding nimmer aan derden verschaffen of doorsturen.


Artikel 6. Termijnen

6.1 Overeengekomen termijnen in de overeenkomst waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd, zijn slechts indicatief en is nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
6.2 Bij overschrijding van een leveringstermijn en/of uitvoeringstermijn dient opdrachtgever Sabrina Plessius Art & Healing schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Sabrina Plessius Art & Healing alsnog een redelijk termijn wordt geboden om het werk op te leveren dan wel uit te voeren. Sabrina Plessius Art & Healing is nimmer gehouden tot enige vergoeding van hieruit voortvloeiende schade.
6.3 Indien de opdrachtgever informatie en/of gegevens dient aan te leveren welke noodzakelijk zijn voor de correcte en volledige uitvoering van de overeenkomst, vangt de lever- of uitvoeringstermijn aan nadat de opdrachtgever deze informatie en/of gegevens aan Sabrina Plessius Art & Healing heeft verstrekt.


Artikel 7. Prijzen 

7.1 Alle prijzen die Sabrina Plessius Art & Healing hanteert zijn in euro’s, exclusief btw en exclusief overige kosten, zoals heffingen en reiskosten, tenzij anders vermeld of anders overeengekomen.
7.2 Sabrina Plessius Art & Healing heeft het recht om haar prijzen tussentijds aan te passen. Indien de prijzen van de aangeboden diensten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of wettelijke bepaling zijn hierbij uitgesloten.


Artikel 8. Betaling en incasso 

8.1 De aanbetaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum.
8.2 Bij betaling in termijnen dient de eerste termijn vooraf te worden voldaan, de daarna volgende termijnen maandelijks, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
8.3 Sabrina Plessius Art & Healing behoudt te allen tijde het recht om volledige vooruitbetaling van de opdrachtgever te verlangen.
8.4 Bezwaren tegen de factuur schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
8.5 Betaling zal plaatsvinden - behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten - zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
8.6 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Sabrina Plessius Art & Healing het recht, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele voldoening aan opdrachtgever wettelijke rente in rekening te brengen.
8.7 Sabrina Plessius Art & Healing is bij niet tijdige of niet volledige betaling door opdrachtgever gerechtigd, zonder dat een hieraan voorafgaande ingebrekestelling is vereist, aan opdrachtgever (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen van 15% over het overeengekomen totaalbedrag met een minimum van € 50,-, ook voor zover de daadwerkelijke kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. Dit laatste geldt voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten.
8.8 In afwijking van hetgeen in de leden 7 en 8 bepaald, zullen consumenten eerst een schriftelijke ingebrekestelling ontvangen, waarbij een aanvullend termijn van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van deze ingebrekestelling wordt aangeboden om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, alvorens deze in verzuim komen te verkeren.
8.9 Wanneer na de schriftelijke ingebrekestelling, bedoeld in het vorige lid, geen betaling volgt, is de opdrachtgever in verzuim. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom wordt voor consumenten berekend conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten.

* 15% over de eerste € 2.500,-, met een minimum van 40,-
* 10% over de volgende € 2.500,-
* 5% over de volgende € 5.000,-
* 1% over de volgende € 190.000,-
* 0,5% over het meerdere, met een maximum van € 6.775,-
8.10 De door de opdrachtgever gedane betalingen worden door Sabrina Plessius Art & Healing ten eerste in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.
8.11 Bij niet tijdige betaling is Sabrina Plessius Art & Healing gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel middels schriftelijke verklaring te ontbinden.
8.12 In geval een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling op de factuur.


Artikel 9. Betalingsonmacht 

9.1 Sabrina Plessius Art & Healing is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, op het tijdstip waarop de opdrachtgever:
 in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement aanvraagt;  (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;  door executoriale beslaglegging wordt getroffen; anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (een deel van) zijn vermogen verliest.


Artikel 10. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging 

10.1 Sabrina Plessius Art & Healing heeft het recht om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, tot het moment dat alle opeisbare vordering op de opdrachtgever volledig zijn voldaan, indien (1) de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, dan wel (2) indien Sabrina Plessius Art & Healing kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet (behoorlijk) zou kunnen nakomen of (3) indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid blijft uit.
10.2 Sabrina Plessius Art & Healing is tevens bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in de in het eerst lid van dit artikel genoemde situaties, of indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.
10.3 Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving en zonder rechterlijke tussenkomst.
10.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Sabrina Plessius Art & Healing op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
10.5 Sabrina Plessius Art & Healing behoudt zich het recht voor schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk voor enige schade of gemaakte kosten door de opdrachtgever of derden.
10.6 Indien Sabrina Plessius Art & Healing de overeengekomen werkzaamheden c.q. dienstverlening niet kan nakomen vanwege omstandigheden die haar bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft zij het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat uitvoering daarvan mogelijk wordt.
10.7 Sabrina Plessius Art & Healing heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien zij, ten gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer lagen, tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen.
10.8 Indien Sabrina Plessius Art & Healing toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van enige schade. Sabrina Plessius Art & Healing zal zich in dat geval naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen.
10.9 In gevallen waarin sprake is van koop op afstand kan door consumenten geen gebruik worden gemaakt van het wettelijke herroepingsrecht, aangezien dit recht niet geldt in geval van op maat gemaakte diensten, bedoeld voor een specifiek persoon c.q. personen.
10.10 Tussentijdse annulering van de overeenkomst is in beginsel niet mogelijk, behoudens de bepalingen genoemd in deze algemene voorwaarden. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden de volledige overeengekomen prijs te voldoen, tenzij Sabrina Plessius Art & Healing het verzoek de overeenkomst te beëindigen goedkeurt.
10.11 In geval van een bestaande afspraak heeft opdrachtgever het recht tot uiterlijk 48 uur voor aanvang kosteloos een afspraak te verplaatsen of annuleren. Indien de afspraak binnen 48 uur voor aanvang wordt verplaatst of geannuleerd vervalt deze afspraak.
10.12 Sabrina Plessius Art & Healing heeft het recht een overeenkomst voorafgaand aan de uitvoering daarvan te annuleren en/of te verzetten, indien zij geen uitvoering kan geven aan de overeenkomst.


Artikel 11. Overmacht 

11.1 Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk door een oorzaak die Sabrina Plessius Art & Healing kan worden toegerekend of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Sabrina Plessius Art & Healing kan worden verlangd, dan is Sabrina Plessius Art & Healing gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van Sabrina Plessius Art & Healing en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van Sabrina Plessius Art & Healing . Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Sabrina Plessius Art & Healing geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Sabrina Plessius Art & Healing niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
11.3 In geval van overmacht zal Sabrina Plessius Art & Healing zich naar redelijkheid inspannen om desgewenst te voorzien in een alternatieve oplossing.
11.4 Als de overmachtsituatie zich voordoet op het moment dat de verplichtingen van Sabrina Plessius Art & Healing gedeeltelijk zijn nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Sabrina Plessius Art & Healing gerechtigd om het reeds nagekomen c.q. na te komen gedeelte te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen, als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.
11.5 Vanaf het moment dat de overmachtsituatie tenminste twee maanden heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk (gedeeltelijk) ontbinden.
11.6 Sabrina Plessius Art & Healing is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als zij als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel geniet.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten 

12.1 Sabrina Plessius Art & Healing behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
12.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot adviezen, (online) trajecten c.q. trainingen, illustratie en/of andere geestesproducten en de daarbij behorende middelen zoals video’s, inloggegevens en/of werkboeken, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken, te be- of verwerken, of te exploiteren anders dan tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Sabrina Plessius Art & Healing . De tussen partijen gesloten overeenkomst omvat geen enkele overdracht of verplichting tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht van Sabrina Plessius Art & Healing aan opdrachtgever.
12.3 Sabrina Plessius Art & Healing is gerechtigd de door haar vervaardigde geestesproducten, welke haar (intellectueel) eigendom blijven, waaronder maar niet gelimiteerd tot ontwerpen van templates, werkboeken, illustraties, adviezen, trainingen en/of trajecten, te gebruiken voor andere ontwerpen, adviezen en/of trainingen of trajecten. Opdrachtgever mag deze door Sabrina Plessius Art & Healing vervaardigde geestesproducten echter niet gebruiken of be- of verwerken, behoudens uitdrukkelijke toestemming daartoe van Sabrina Plessius Art & Healing .
12.4 Sabrina Plessius Art & Healing is te allen tijde gerechtigd om haar (bedrijfs)naam op of bij het werk te (laten) vermelden.
12.5 De inhoud van de website van Sabrina Plessius Art & Healing waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, publicaties, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Sabrina Plessius Art & Healing en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht. Het is gebruikers van de website uitdrukkelijk verboden om (een gedeelte van) de website, informatie op de website of ander materiaal getoond op de website te verveelvoudigen, te verwerken, te exploiteren of op andere wijze openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van Sabrina Plessius Art & Healing .
12.6 Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op de Sabrina Plessius Art & Healing ontwikkelde geestesproducten, zijn en blijven het exclusieve eigendom van Sabrina Plessius Art & Healing , ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
12.7 Opdrachtgever garandeert dat de door hem verstrekte informatie of gegevens in het kader van de overeenkomst vrij zijn van intellectuele eigendomsrechten van derden. De opdrachtgever vrijwaart Sabrina Plessius Art & Healing tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Sabrina Plessius Art & Healing geleverde diensten.
12.8 Na het einde van de overeenkomst hebben noch de opdrachtgever noch Sabrina Plessius Art & Healing jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte informatie en gegevens, behoudens de wettelijk gestelde bewaarplicht.
12.9 Bij inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Sabrina Plessius Art & Healing , heeft Sabrina Plessius Art & Healing recht op een vergoeding ter hoogte van ten minste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

13.1 Sabrina Plessius Art & Healing heeft jegens de overeenkomst met opdrachtgever een inspanningsverplichting, waarbij Sabrina Plessius Art & Healing de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoert, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Sabrina Plessius Art & Healing heeft echter geen resultaatsverplichting en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten en/of beoogde doelstellingen van de opdrachtgever.
13.2 Indien Sabrina Plessius Art & Healing toch aansprakelijk kan worden gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
13.3 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens het in het vorige lid genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de helft van het op grond van de overeenkomst waaruit de schade voortvloeit door Sabrina Plessius Art & Healing gefactureerde of te factureren bedrag exclusief btw.
13.4 Sabrina Plessius Art & Healing is enkel aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:  
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Sabrina Plessius Art & Healing aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Sabrina Plessius Art & Healing kan worden toegekend;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
13.5 Aansprakelijkheid van Sabrina Plessius Art & Healing voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
13.6 Sabrina Plessius Art & Healing is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door: aanlevering van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door of namens de opdrachtgever zijn verstrekt;
• het verloren gaan van inloggegevens en/of wachtwoorden die Sabrina Plessius Art & Healing heeft verstrekt aan de opdrachtgever;
• het verloren gaan van bestanden die Sabrina Plessius Art & Healing aan de opdrachtgever heeft geleverd;
• gebruik van de diensten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is;
• het niet of verkeerd opvolgen van adviezen en/of instructies van Sabrina Plessius Art & Healing door de opdrachtgever;
• handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van de dienstverlening Sabrina Plessius Art & Healing.
De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor gemaakte keuzes;
• overschrijding van uitvoerings- of leveringstermijnen;
• fouten in gebruikte apparatuur of programmatuur;
• storingen, onderbrekingen of het niet bereikbaar zijn in de ruimste zin van het woord van de (online) begeleiding, programma’s, trajecten, dan wel trainingen c.q. cursussen;
• taalkundige en/of grammaticale fouten in het resultaat;
• schending van intellectuele eigendomsrechten en/of privacyrechten, doordat derden zich onbevoegd toegang hebben verschaft tot de informatie en/of gegevens van Sabrina Plessius Art & Healing en/of de opdrachtgever;
• schending van intellectuele eigendomsrechten doordat de opdrachtgever inbreuk pleegt op intellectuele eigendomsrechten van derden;
13.7 Een vordering tot schadevergoeding door de opdrachtgever dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij Sabrina Plessius Art & Healing te zijn ingediend. Bij gebreke van een tijdige indiening van een vordering tot schadevergoeding, vervalt het recht op schadevergoeding.
13.8 Opdrachtgever zal Sabrina Plessius Art & Healing vrijwaren en schadeloos stellen ter zake van alle aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst geleden schade.
13.9 Sabrina Plessius Art & Healing heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de werkzaamheden of het leveren van een nieuw c.q. gelijksoortig product.

Artikel 14. Vertrouwelijkheid 

14.1 Wanneer partijen kennisnemen van gegevens van de andere partij waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, maken zij deze gegevens op geen enkele wijze bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer wet- en regelgeving tot bekendmaking verplicht of indien dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de overeenkomst.
14.2 De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één van de partijen als zodanig zijn aangeduid.
14.3 De gegevens die de opdrachtgever aan Sabrina Plessius Art & Healing verstrekt, zal Sabrina Plessius Art & Healing te allen tijde zorgvuldig bewaren.

Artikel 15. Klachten en onderzoek 

15.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden van Sabrina Plessius Art & Healing dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 na voltooiing van de desbetreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Sabrina Plessius Art & Healing . De ingebrekestelling omtrent de tekortkoming van Sabrina Plessius Art & Healing dient zo gedetailleerd mogelijk te worden omschreven. Na genoemd termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de opdrachtgever.
15.2 Indien opdrachtgever succesvol en buiten rechte aangetoond heeft dat een klacht gegrond is, zal Sabrina Plessius Art & Healing de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen of een passende alternatieve oplossing zoeken met de opdrachtgever.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

16.1 Alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.
16.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en andere van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.
16.3 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Sabrina Plessius Art & Healing is gevestigd is, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen.

 

Algemene voorwaarden Sabrina Plessius Art & Healing.

Versie: december 2023